Kunskap är första steget till förändring

Vision

Kunskap till Hälsa erbjuder kurser och utbildningar i medicin och beteendevetenskap till enskilda och organisationer. Vi anser att erhållen kunskap är första steget till förbättrad hälsa för hela människan, där relationers betydelse för hälsa spelar en stor roll.

De faktorer som påverkar en människas välbefinnande lyfts fram i de kurser och föreläsningar som företaget arbetar med.

Värdegrund

Eftersom vi anser att vi består av ande, själ och kropp är det viktigt att måna om alla dessa delar men också att se till helheten och samspelet dem emellan.
Kunskap till Hälsa vill att alla delar ska få lika mycket uppmärksamhet och omsorg. Vad vi fyller våra hjärtan och tankar med kommer visa sig i våra handlingar och vice versa.  Vi vill ge de anställda och de människor vi möter verktyg så att de genom kunskap till hälsa kan förändra sina liv.  Vi vill leverera kunskap som är nytänkande, uppdaterad, baserad på goda vetenskapliga grunder och som möter deras behov.

Vi vill att nyvunnen kunskap ska leda till handlingar som bidrar till ett bestående förändringsarbete. Kunskap blir bestående när den får vara både teoretisk och praktisk. Det tar tid att förändra livssvanor men med den goda viljan kommer vi långt tillsammans.

Kvalitetssäkring

Kunskap till Hälsa bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete för att säkra kvalitén på de föreläsningar och kurser som företaget bedriver. Detta sker genom att personal har god kompetens plus kontinuerlig fortbildning, genom personalmöten varje vecka under terminerna och specifika utbildningar som personalen läser. Var och en av de som går kurser delar sedan med sig av dessa kunskaper till övrig personal.
Utbildnings och utvecklingsplan för varje enskild anställd upprättas för alla i företaget. Företaget anser att kontinuerlig utbildning av personalen är mycket viktig då vi är ett kunskapsföretag.
Vi följer noggrant regler för upphovsrätt. 

Dokumentering av kvalitetsarbetet sker två gånger per år, detta för att säkra kvalitén i verksamheten. Då följs de processer som pågått att de mål som formulerats efterföljs enligt vision, värdegrund, etiska riktlinjer, miljö- och personalpolicy samt kompetensförsörjning. Till stöd för kvalitetsarbetet används utvecklingssamtal, utbildnings och utvecklingsplan i företaget för enskilda anställda och utvärderingar vid föreläsningsdagar och kurser. Dessa sammanställs och genomgång av dessa sker då vid våra personalmöten. Personalmöten sker en gång per vecka under terminerna.

Personalpolicy

Vårt mål är att de som är anställda i Kunskap till Hälsa ska uppleva sin anställning som stimulerande, utvecklande och meningsfull. Företagsledningen har som mål att ta tillvara på varje enskild anställds gåvor och kompetens. Varje anställd ska få möjlighet att utvecklas till glädje för företaget och sig själva plus att de förstår att de är unika och värdefulla. Vi går sida vid sida utan att tränga varandra. Vi eftersträvar sunda arbetstider där minsta möjliga övertid eftersträvas hos både ledning och personal. Målet är att heltidsanställd personal arbetar 8 timmar, har 8 timmars fritid och 8 timmars sömn.

Vidare avser vi att skapa och bibehålla en god arbetsmiljö genom att tid avsätts till fikastunder på nätet för att de flesta arbetar på olika platser geografiskt. Samtliga anställda och ledning uppmuntras att vårda om sitt liv genom god kosthållning, fysisk aktivitet och sina relationer. Sammanfattningsvis strävar vi efter att leva som vi lär.

Miljöpolicy

  • Kunskap till Hälsa strävar efter att vårda miljön och respektera de samhällen vi är verksamma i. 
  • Kunskap till Hälsa strävar efter att vara medvetna om de globala miljöfrågorna och möjligheter till både direkt och indirekt påverkan. 
  • Kunskap till Hälsa sträver efter att ta hänsyn till miljöaspekter vid tillhandahållande av våra tjänster. 
  • Kunskap till Hälsa strävar efter att rapportera potentiella miljöproblem och söka råd angående hur vi skall följa miljölagar och förordningar när så behövs.