Stressrehabiliteringskurs

Rehabilitering från utmattning och utbrändhet

Det unika med denna kurs är att den bygger på bred fysiologisk och beteendevetenskaplig kunskap samt beprövad erfarenhet utifrån ett kristet-judiskt perspektiv.

Ordet rehabilitering kommer från latinets rehabilitate och enkelt uttryck handlar det om att ”åter göra duglig”, det vill säga insatser för att
underlätta för en person att leva ett normalt fungerande liv. Det är väl känt att massiv insats tidigt vid utmattning främjar tidigare återgång till arbete. Detta vill vi medverka till att möjliggöra genom denna kurs.
 
Vi är en aktör som stöttar arbetsgivare genom att bidra med arbetslivsinriktade rehabiliterings-insatser med mål att få individen tillbaka till arbete så snart det är möjligt. Genom den här kursen ämnar vi ge en grundläggande kunskap om hur kroppen reagerar på belastning och stress samt förmedla konkreta verktyg att använda i vardagen för att motverka stress och gynna välbefinnande.


Stressrehabiliteringskursen fokuserar på följande områden; fysiologiska och psykologiska reaktioner på stress, prestation och återhämtning. Under kursen introduceras verktyg för ett ökat välbefinnande och en god balans i livet. Detta behandlas med hjälp av handledning, samtal, övningar och reflektioner.
 
 
Syfte:
Kursens syfte är att ge kunskap till hälsa om du drabbats av utmattning. Vi vill bidra till att långtidssjukskrivna blir långtidsfriska. Att arbetsoförmåga blir till arbetsförmåga. Att upprepad korttidsfrånvaro leder till långtidsnärvaro.


Mål

 1. Att kursen ska ge kunskap till hälsa rörande stress, prestation och återhämtning
 2. Stärka självbilden, egna kapacitet, copingförmåga och bidra till att öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet
 3. Förbättra funktionsförmågan och anpassning till ett fungerande dagligt liv samt återgång till arbete
 4. Skapa meningsfullhet och känsla av sammanhang och därmed bidra till känsla av ökat välbefinnande generera hopp och tillit till den egna förmågan.
 5. Bidra till självinsikt samt att sätta realistiska mål genom reflektion, strukturering och planering.

 
Kursupplägg:
Kursen är webbaserad och pågår under totalt 12 veckor. Varje vecka ingår inspelade föreläsningar som följs upp i samtal och reflektioner tillsammans med de övriga deltagarna och lärare i kursen.
 
Varje vecka kommer även bestå av någon form av uppgift, samt av handledd aktivitet som att måla, skriva, musikterapi, frigörande dans etc. med uppföljande reflektioner med andra kursdeltagare och ledare.
 
Kursinnehåll:

 • Två personliga samtal med kursledare
 • Individuell stressinventering och personlig rehabilitering/åtgärdsplan
 • Tillämpad avspänningsträning
 • Reflektionsövningar
 • Struktur och livsplanering

 
Exempel på föreläsningar:

 • Förklaringar till varför utmattning kan uppkomma
 • Vikten av en god sömn och god vila
 • Hur fungerar sinnena och hur relaterar de till stress, prestation och återhämtning?
 • Stressens olika ansikten
 • Självkänsla och identitet
 • Guds syn på individen
 • Fysisk aktivitet som är stressreducerande
 • Beröring och massage
 • Vanor och beteenden
 • Stress och viktproblematik
 • Natur och kultur
 • Ohälsa relaterad till skuld och skam
 • Relationers betydelse för hälsa
 • Lustsystemet & Motivation
 • Stress och återhämtning utifrån ett bibliskt perspektiv
 • Tillämpad avspänning

 
Grundare och kompetenser:
Stressrehabiliteringskursen har skapat och utformats av Inga-May Sternberg och Anitha Risberg. Inga-May är beteendevetare med mångårig erfarenhet av undervisning på universitet och föreläsningar för företag och organisationer.
 
Inga-May har även läst rehabiliteringskunskap och arbetar sedan länge med själavårdssamtal. Hon arbetar också som ledarskapstränare på Företagscoach Sandberg AB.
 
Anitha Risberg är medicine doktor i fysiologi. Hon arbetar som lektor och forskare vid Luleå Tekniska universitet. Redan år 2004 startade och utvecklade hon kurser i stressfysiologi och har alltsedan dessa arbetat inom ämnet. Hon har tillsammans med Inga-May och sina döttrar skrivit läroboken "Stress, prestation och återhämtning".
 
Hon är en flitigt anlitad föreläsare i Sveriges avlånga land och har föreläst för, företag, organisationer, fackföreningar, föreningar och kyrkor. I sin forskning fokuserar hon på fysiologiska och då främst hormonella förändringar under stress och återhämtning.
 
Kursens musikterapeut är Miriam Holmgren. Läkare är kopplade till kursen. 


För bokning, välkommen att kontakta oss.

E-post: info[[@]]kunskaptillhalsa.se
Telefon: +46 (0)70 694 93 07

Förhindra att få utmattad personal i organisationen.

Enligt arbetsmiljöverket kan stressad personal ha ett produktivitetsbortfall på 38%.

 • Stjäl stress era medarbetares glädje från arbetsdagen?
 • Är sjukskrivningar och produktionsbortfall ett bekymmer för er?

Ge era anställa verktyg att hantera stress, prestation och återhämtning för en produktiv, inspirerad och stressfri arbetsplats.

Vi är måna om att våra kurser ska ge kunskap till ett hälsosammare och stressfriare liv utan att lägga på fler måsten för era medarbetare.