Vi hjälper undersöka er arbetsmiljö för att kartlägga era styrkor och utvecklingsområden till att optimera trivsel och produktivitet i er arbetsplats.

Medarbetarundersökningar för en mer hälsosam, hållbar och produktiv arbetsplats.

Vi bryr oss om era medarbetares hälsa och ert företags utveckling.

Stress i arbetet stjäl både glädje, motivation och produktivitet. Vi hjälper företag inventera hälsan bland dess medarbetare och utforma en handlingsplan för en mer hälsosam, hållbar och produktiv arbetsplats.

Vi har arbetat med universitetsutbildningar och forskning inom stress, prestation & återhämtning sedan 2004.
​Vårt team består av, Universitetslektor, beteendevetare, läkare samt chef & ledare inom näringslivet med över 25 års erfarenhet.

Förhindra att få utmattad personal i organisationen.

Enligt arbetsmiljöverket kan stressad personal ha ett produktivitetsbortfall på 38%.

  • Säkerställ att era medarbetare inte stressar igenom arbetsdagen.
  • Förebygg risker för sjukskrivningar och produktionsbortfall.
  • Se till att era medarbetare finner arbetet tillräckligt inspirerande och utmanande.

Medarbetarundersökning & ​​stresshanteringsplaner

Kunskap till hälsa genomför medarbetarundersökningar, stresshanteringsplaner för enskilda och organisationer. Givetvis skräddarsydda för att matcha organisationens behov och de utmaningar organisationen står inför.

Medarbetarundersökning, genom en kartläggning av personalens upplevda stress och livssituation får ni fram värdefull information om organisationens behov och kan därmed göra rätt insats samt uppföljning. 

Undersökningen består av en omfattande enkät som fylls i av era medarbetare samt ledningsgrupp. Data sammanställs och analyseras för att identifiera vilka faktorer som belastar samt styrker er organisation. Undersökningar kan utföras på individ eller gruppnivå. Därefter tar vi fram en åtgärdsplan som även den kan utföras individuellt eller på gruppnivå.

Några mål med en medarbetarundersökning är att uppfatta tidiga tecken utmattning och förebygga sjukskrivning. Vi vill genom medarbetarundersökning och stresshanteringsplaner bidra till att långtidssjukskrivna blir långtidsfriska. Att arbetsoförmåga blir till arbetsförmåga. Att upprepad korttidsfrånvaro leder till långtidsnärvaro.
.
I undersökningen Identifieras områden som fungerar väl,  områden som kan åtgärdas.
Stresshanteringsplanen hjälper dig och företaget att rikta personalinvesteringar rätt. 

Regelbunden uppföljning kan avtalas

Ligg steget före och stärk ert företags arbetsmiljö, produktivitet och trivsel.

Vi är måna om att våra undersökningar ska bidra till en hälsosammare och stressfriare arbetsplats.